Đăng ký

Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc?

Đề bài

Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 83 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Quy mô: rộng lớn, cả ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.

- Số lượng: nhiều, nổ ra liên tục.

- Lực lượng tham gia: đông đảo quần chúng nhân dân.

- Kết quả:một số cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ trong một thời gian. Tuy nhiên, sau đó đều bị chính quyền đô hộ đàn áp.