Đăng ký

Chính tả: Về ngôi nhà đang xây- soạn tiếng việt 5

Câu 1 : Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)

Câu 2.

a. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây

rẻ

rây

dẻ

dây

giẻ

giây

M: rây bột/nhảy dây/giây phút

b. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d

vàng

vào

vỗ

dàng

dào

dỗ

M: sóng vỗ/dỗ dành

c. Tìm những từ ngữ

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau  ở vần iêm hay im

chiêm

liêm

chim

lim

M: thanh liêm/gỗ lim

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip

diếp

kiếp

díp

kíp

M: rau diếp/buồn ngủ díp mắt

a)  - giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn

     - hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ

    - giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân

    - rây bột, mưa rây

    - nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi

   - giây bẩn, giây mực, giây giày

b)   - vàng tươi, vàng bạc

      - dễ dàng, dềnh dàng

     - ra vào, vào ra

     - dồi dào

     - vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng

     - dỗ dành

c)  - chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh

    - chim gáy

    - rau diếp

    - dao díp, díp mắt

    - thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ

    - tủ lim, lòng lim dạ đá

d)  - số kiếp, kiếp người

     - kíp nổ, cần kíp 

Câu 3. Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng:

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

                             Thầy quên mặt nhà con (1).... hay sao

  Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

   - Cậu hãy (2)....  ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1)..... lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

  Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1)..... rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2).... xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

  Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

 - Anh (2)....  hình chị nào treo đó?

  Anh tả trả lời:

 - Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1).....  hay sao?

  Ông bố vợ nói tiếp:

  - Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2).... vậy?

                                                                 Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

    Thứ tự điền như sau:

   Có anh ... than thở bảo:

   - Cậu hãy vẽ ... rồi ... treo. Thiên hạ ... lo gì ... khá.

   Nghe lời ... rồi lại ... ngồi bên. Vẽ xong ... đắc ý lắm.

   - Một hôm ..., hỏi:

   - Anh vẽ ... đó?

Anh trả lời:

   - Chết nỗi ... rồi hay sao?

Ông bố... tiếp:

   - Thì ra ... kì dị làm vậy?