Đăng ký

Chính tả : Trong lời mẹ hát

Câu 1: Nghe - viết bài “Trong lời mẹ hát” SGK TV5 tập 2 trang 14.

Câu 2: Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn đã cho (SGK TV5 tập 2 trang 147). Nêu nhận xét về cách viết hoa tên các cơ quan, tố chức ấy.

    - Liên hợp quốc.

   - Ủy ban / Nhân quyền / Liên hợp quốc

    - Tổ chức / Nhi đồng / Liên hợp quốc,

    - Tố chức / Lao động / Quốc tế.

    - Tổ chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em.

    - Liên minh / Quốc tê / Cứu trợ trẻ em.

    - Tố chức / Ân xá / Quốc tế. 

    - Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển.

    - Đại hội đồng / Liên hợp quốc.

   * Nhận xét: Nhìn vào cách viết tên các cơ quan và tổ chức trên, ta thấy: Tên các cơ quan, tố chức có từ 1 đến 3 bộ phận. Chữ cái đầu mỗi bộ phận phải viết hoa. Riêng “Tố chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em”; “Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển” có từ “về” và từ “của” tuy đứng đầu mỗi bộ phận nhưng không viết hoa, vì chúng là những quan hệ từ.