Đăng ký

Chính tả: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nhớ - viết : Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Câu 2.

   a. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l và n. Hãy tìm những từ  ngữ có các tiếng đó

La

Lẻ

Lo

Lở

Na

Nẻ

No

Nở

M: la hét/nết na

   b. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở cuối n hay ng. Hãy tìm những từ ngữ có các tiếng đó

Man

Vần

Buôn

Vươn

Mang

Vắng

Buông

Vương

M: lan man/mang vác

a) Các từ tìm được:

   - la: la mắng, rầy la, la hét, 

   -  na: nết na, quả na

   - lẻ: tiền lẻ, lẻ bạn, lẻ loi

   - lo: lo lắng, nỗi lo, lo nghĩ, lo sợ

   - no: ăn no, cánh buồm no gió, no nê

   - lở: đất lở, lở lói, lở loét

   - nở: hoa nở, nở rộ

b)  - man: miên man, khai man…

     - mang: mang vác, con mang…

     - vần : vần thơ, đánh vần…

     - vầng : vầng trán, vầng trăng…

     - buôn : buôn bán, buôn làng…

     - buông : buông màn, buông xuôi…

     - vươn : vươn lên, vươn người…

     - vương : vương vấn, vương tơ…

Câu 3. Thi tìm nhanh

   a. Các từ láy âm đầu l

       M: long lanh

   b. Các từ láy vần có âm cuối ng

       M: lóng ngóng

a) Các từ láy âm đầu l :

   là lạ, lạ lùng, lai láng, lạnh lẽo, lung lay, lỏng lẻo, lam lũ, lung linh, lành lạnh, lạnh lùng, lay lất, lặng lẽ, lập lòe...

b) Các từ láy vần có âm cuối ng.

   lóng ngóng, lúng túng, lung tung, bùng nhùng, bắng nhắng, lẳng lặng, đãng đắng, trăng trắng, vâng vẳng, lẳng nhẳng, lang thang...