Đăng ký

Chính tả: Nhớ-viết: Thư gửi các học sinh- soạn tiếng việt 5

Câu 2. Chép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

                                                 Em yêu màu tím

                                                 Hoa cà, hoa sim.

 

           Tiếng

                                                   Vần

           Âm đệm

          Âm chính

            Âm cuối

Em

 

              e

             m

yêu

 

            yê

               u

màu

 

              a 

               u

xanh

 

              a

             nh

Đồng

 

              ô

              ng

bằng

 

               ă

              ng

rừng

 

               ư

             ng

núi

 

              u

                 i

Câu 3: Từ bài tập trên, em hãy cho biết khi viết một tiếng, dấu thanh cần đặt đâu.

   Dựa vào mô hình cấu tạo vần, dấu thanh đặt ở âm chính (dấu nặng đặt ở bên dưới, các dấu khác đặt trên)