Đăng ký

Chính tả: Nghe viết: Lương Ngọc Quyến - Soạn tiếng việt 5

 

Câu 1: Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau:

   a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

   b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, huyện cẩm Binh, tĩnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.

 

Tiếng

Phần vần

Tiếng

Phần vần

a) Trạng

ang

trẻ

e

nguyên

uyên

nhất

ât

Nguyễn

uyên

b) Làng

ang

Hiền

iên

Mộ

ô

khoa

oa

Trạch

ach

thi

i

huyện

uyên

 

 

Cẩm

âm

 

 

Bình

inh

 

Câu 3. Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Tiếng

                                                   Vần

Âm đệm

Âm chỉnh

Âm cuối

Trạng

Nguyên

u

a

ng

n

 

 

Tiếng

                                            Vần

    Âm đệm

    Âm chính

     Âm cuối

Trạng

 

               a

            ng

nguyên

             u

             yê

              n

Nguyễn

             u

             yê

              n

Hiền

 

             ỉê

              n

khoa

         0

             a

 

thi

 

              i

 

làng

 

             a

             ng

Mộ

 

             ô

 

Trạch

 

             a

            ch

huyện

           u

            yê

             n

Cẩm

 

             â

            m

Bình

 

             i

            nh