Đăng ký

Chính tả: Hành trình của bầy ong- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nhớ - viết: Hành trình của bầy ong (Hai khổ thơ cuối)

Câu 2. 

a. Tìm các từ ngữ có chứa các tiếng sau:

Sâm

Sương

Sưa

Siêu

Xâm

Xương

Xưa

Xiêu

       M: nhân sâm/xâm nhập

b. Tìm các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau:

uôt

ươt

iêt

uôc

ươc

iêc

     M: buột miệng/buộc lạt 

 

 a)

Củ sâm

Sương giá, sương mù, sương muối

Say sưa, cây sưa

Siêu nước, cao siêu, siêu âm, siêu sao

Xâm nhập, xâm lược

Xương cá, xương xương

Ngày xưa, xưa kia, xa xưa, cổ xưa

Xiêu vẹo, xiêu lòng, liêu xiêu, nhà xiêu

b)

Rét buốt, con chuột

Xanh mướt, mượt mà

Tiết kiệm, chiết cành, chì chiết

Buộc tóc, cuốc đất

Bắt chước, thước đo..

Xanh biếc, quặng biếc

Câu 3. Điền vào chỗ trống

a. s hay x:

            Đàn bò vàng trên đồng cỏ .....anh .....anh

          Gặm cả hoàng hôn, gặm cả buổi chiều ....ót lại

                                                                        Theo Nguyễn Đức Mậu

b. t hay c

                                    Trong làn nắng ửng: Khói mơ tan

                                    Đôi mái tranh lấm tấm vàng

                                    Sột soa... gió trêu tà áo biế...  

                                    Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang

                                                                                        Theo Hàn Mặc Tử

a)         Đàn bò vàng trên đồng cỏ xanh xanh

           Gặm cỏ hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại

 b)       Sột soạt gió trêu tà áo biếc