Đăng ký

Chính tả: Ê-mi-li, con...

Câu 1. Nhớ - viết: Ê-mi-li, con...

Câu 2. Tìm những tiếng có ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy.

                                               Thuyền đậu, thuyền đi hạ kín mui

                                               Lưa thưa mưa biển ấm chân trời

                                               Chiếc tàu chở cá về bến cảng

                                               Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi.

 

                                               Em bé thuyền ai ra giỡn nước

                                               Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm

                                               Biển bằng không có dòng xuôi ngược

                                               Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm

                                                                                               (Mưa xuân trên biển- Huy Cận)

   Đó là nhũng tiếng: lưa, thưa, mưa, nước, tưởng, ngược, giữa”. 

   Những tiếng “lưa, thưa, mưa, giữa” không có âm cuối, dấu thanh ghi trên âm đầu âm thứ nhất của nguyên âm đôi ưa (trên âm ư).                         

   Những tiếng “tưởng, nước, ngược” có âm cuối, dấu thanh ghi ở trên hoặc dưới âm thứ hai của nguyên âm đôi ươ (trên hoặc dưới âm ơ)

Câu 3: Tìm tiếng có chứa “ưa” hoặc “ươ” thích hợp với mỗi chỗ trống tròng các thành ngữ dưới đây:

- Cầu được, ... thấy

- Năm nắng, ... mưa

- ... chảy đá mòn.

- .... thử vàng, gian nan thử sức

   - Cầu được ước thấy

   - Năm nấng mười mưa.                                                                                                   

   - Nước chảy đá mòn.                                                                              

   - Lửa thử vàng, gian nan thử sức.