Đăng ký

Chính tả: Dòng kinh quê hương- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe – viết:

                       Dòng kinh quê hương( theo Nguyễn Thi)

 

Câu 2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây

                                 Chăn trâu đốt lửa trên đồng

                           Ra rơm thì ít, gió đông thì nh…..

                                 Mải mê đuổi một con d…….

                        Củ khoai nướng để cả ch….. thành tro.

                                                                                          Theo Đổng Đức Bồn

                                   Chăn trâu đốt lửa trên đồng

                           Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

                                  Mải mê đuổi một con diều

                          Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

Câu 3. Tìm từ có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây

a. Đông như …..

b. Gan như cóc….

c. Ngọt như…lùi

 

   a. Đông như kiến

   b. Gan như cóc tía

   c. Ngọt như mía lùi.