Công thức tính nồng độ phần trăm

Hướng dẫn giải

 Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau:              

                          \(C\%= \dfrac {m_{ct}} {m_{dd}}.100\% \Rightarrow m_{ct}=\dfrac {C\%.m_{dd}} {100\%}\)

Có thể bạn quan tâm